Közzétételi lista

A pedagógiai szakszolgálat működése szerint, Neszmély település a következő tagintézményhez tartozik:

Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatai Tagintézménye
(Tatai Járás Területe R. 1. § 14. pontja szerint)
Címe: 2890 Tata, Bartók Béla út 7/a

Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés

Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatai Tagintézmény Telephelye
(Tatai Járás Területe R. 1. § 14. pontja és a 3. § (2) bekezdése  szerint)
Címe: 2890 Tata, Váralja utca 6.

Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység  nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

(Részlet a Launai Miklós Református Iskola pedagógiai programjából)

1.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

 1. A) A házi feladatok kiadásának szempontjai:
 • a tanulók napi és heti terhelése,
 • az egyes diákok képességeit, adottságai,
 • az életkori sajátosságok,
 • az értelmi fejlettség,
 • a fejlődés üteme,
 • házi feladat előkészítettsége,
 1. B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:
 • A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
 • A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
 • A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
 • Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!
 • Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését a befektetett munka arányában jutalmazni kell.
 • Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 • A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

(Részlet a Launai Miklós Református Iskola pedagógiai programjából)

10. A tanulmányok alatti vizsgák

10.1 A vizsgaszabályzat célja:

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása.

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint
– tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)
– és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

10.2. A tanulmányok alatti vizsgák célja:

– Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni
– A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.
– A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

10.3. Általános szabályok

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
– osztályozó vizsgákra
– különbözeti vizsgákra
– javító vizsgákra
– és pótló vizsgákra vonatkozik

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
– aki osztályozó vizsgára jelentkezik
– akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít
– aki különbözeti vizsgára jelentkezik
– akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2012/2013-as tanév eleji megszervezendő vizsgáktól érvényes, és határozatlan időre szól.
Minden vizsga írásbeli, szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Programja alapján.

10.4. Osztályozó vizsga:

Az intézményünk osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % – a.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha
– felmentést kapott –kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a sajátos helyzete miatt,
– engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
– osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsgán a közoktatási törvény 30.§ (9) bekezdésének hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően kell eljárni.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. Az osztályozóvizsga eredményét év végi osztályzatnak tekintjük.

10.5. Különbözeti vizsga:

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

10.6. Javítóvizsga:

Ha a tanuló tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül- elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között – a társiskolákkal egyeztetett időpontban szervezhető.
A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító kollega legyen.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

10.7. Pótló vizsga

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.

10.8. Független bizottság előtt zajló vizsga:

A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.

10.9. Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei:

A vizsgabizottság minimum három főből áll:
– elnök
– kérdező tanár
– ellenőrző tanár
Az elnök
– felel a szabályok betartásáért,
– ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
– ha kell szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)
– csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
– lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár
– lehetőség szerint szakos tanár
– felel a vizsga szabályszerűségéért

10.10. Írásbeli vizsgák általános szabályai:

– a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
– a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
– a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyelvi előkészítő évfolyamon a célnyelv ahol 60 perc áll a tanuló rendelkezésére
– a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával
Egy vizsganapon kettő írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, kivétel, pótló és osztályozó vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak
Az írásbeli vizsga javítása
– a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot
– ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, – rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót.

10.11. A szóbeli vizsga általános szabályai:
– egy napon három szóbeli vizsga tehető le
– a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
– a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani.
– a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre
– a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő
– a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
– a felelet maximum 10 percet tarthat
– ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húz
– két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet
– Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
– szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt.

10.12. Gyakorlati vizsga általános szabályai:

A 13. évfolyam végén OKJ vizsgát tesznek tanulóink, az OKJ-ban meghatározott módon.

10.13. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje:

A vizsgatárgyak követelményrendszere:
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.

Vizsgatárgyak
Irodalom írásbeli + szóbeli vizsga*
Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga*
Történelem írásbeli + szóbeli vizsga*
Idegen nyelv írásbeli + szóbeli vizsga*
Matematika írásbeli + szóbeli vizsga*
Fizika írásbeli + szóbeli vizsga*
Földrajz írásbeli + szóbeli vizsga*
Biológia írásbeli + szóbeli vizsga*
Kémia írásbeli + szóbeli vizsga*
Informatika gyakorlati vizsga
Testnevelés gyakorlati vizsga
Társadalomismeret szóbeli vizsga
Szakmai gyakorlati tárgyak (szakképző évfolyamon) gyakorlati vizsga
Szakmai elméleti tárgyak (szakképző évfolyamon) írásbeli + szóbeli vizsga*

*Sikertelen (de 20 %-osnál jobb eredményű) írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsga.

A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Presbitériuma, mint fenntartó
Pályázatot hirdet a
Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
igazgató
munkakör betöltésére.

RÉSZLETEK ITT!